• 1

Commissies en werkgroepen

Liturgie-Commissie

De liturgische commissie bestaat uit afgevaardigden van de koren en de liturgische werkgroepen. Het geheel staat onder leiding van Pastoor. Alles wat er gedurende de vieringen in de kerk gebeurt, behoort tot de liturgie.

De liturgiecommissie bevordert een levende liturgie, vooral bij bijzondere gelegenheden.

Contactpersoon:

Pastoraal team.

 

 

Misdienaars en Acolieten

In onze parochie is een groep van zo'n 20 jongens en meisjes als misdienaar of misdienette dienstbaar aan de kerk. Tevens beschikken we over een groep van ruim acolieten (mannen en vrouwen). Zowel in de weekenddiensten alsook in de weekmissen en bij begrafenissen en huwelijken zijn de misdienaars aanwezig.

De misdienaars zijn in de leeftijd tussen 8 en 17 jaar. Misdienaars, die 17 jaar of ouder zijn, kunnen lid worden van de acolieten.

Contactpersoon:

Parochie-comité

 

 

Collectantencollege

De collectes binnen de vieringen worden geregeld door deze groep. Zij zorgen voor de collecte van het plaatsengeld en overige collectes tijdens onze diensten. Ze maken zelf afspraken en stellen hun eigen rooster op.

Contactpersoon:

Dhr. Roger  Slakhorst

 

 

Lectrices en lectoren

Deze groep dames en heren verzorgen de lezingen en voorbeden tijdens de weekend-liturgie. Het duidelijk en overdrachtelijk kunnen lezen en uitspreken van teksten is hun taak. Tevens verzorgen zij de Woord- en Communiediensten in onze kerk wanneer deze noodzakelijk en ingepland zijn. Regelmatig komen ze bij elkaar om de taken te verdelen en de achtergronden van de - soms - moeilijke teksten te bestuderen.

Contactpersoon:

Dhr.  Pierre  Willems

 

 

Avondwakegroep

De Avondwakegroep verzorgt de dienst van de avondwake aan de vooravond van een uitvaart.

Een van de belangrijkste afscheidsmomenten rond het overlijden. Ook voor velen een hernieuwde kennismaking met de actuele vorm van geloofsbeleving in onze parochie. Daarbij hoort het contact met de naast betrokkenen als voorbereiding op deze dienst.

Regelmatig komen de leden op de pastorie bij elkaar voor bezinning.

De avondwake wordt steeds door 2 personen voorbereid. Deze 2 personen gaan ook voor in de avondwake.

Contactpersoon:

Parochie-comité

 

 

Kinderwoorddienst

Tijdens de woorddienst van de H. Mis op zondag om 11:00 uur gaan de kinderen naar de sacristie om een eigen woorddienst te houden. Hier wordt het Evangelie van de Zondag op een kinderlijke wijze uitgelegd en gespeeld. Na de Prefatie komen de kinderen terug en sluiten zich met enkele gebedjes weer aan bij de Eucharistieviering.

Contactpersoon:

Mevr. Bianca Soons

 

 

Ziekendienst

De Ziekendienst Schimmert bezoekt de zieken, gehandicapten, hoogbejaarden en alleenstaande mensen van Schimmert, zowel thuis als ook in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleegklinieken in de regio. Verder worden er jaarlijks diverse activiteiten voor deze mensen georganiseerd zoals de ziekendag op de eerste zondag in september,
de Kerstactie en de ziekenzegening in de nieuwe kerk in Elsloo op de donderdag voor Pinksteren.

Contactpersoon:

Mevr. Elly Eijssen-Heffels

  

Verwelkomingsgroep

Leden van deze groep bezoeken de nieuwkomers in ons dorp en geven uitleg over onze parochiegemeenschap. Zij bieden deze mensen tevens namens de parochieraad een huiskaars, de parochiegids en diverse inschrijfformulieren aan.

Contactpersoon:

Parochie-comité

 

Kerkpoetsgroep

Een aantal maal per jaar wordt de kerk grondig schoon gemaakt. Iedereen wordt uitgenodigd deze vrijwillige dienst aan de kerk te bewijzen. Twee maal per jaar zorgt deze groep vrijwilligers ervoor dat alle koperen voorwerpen in de kerk er weer blinkend bijstaan.

Contactpersoon:

Parochie-comité

 

 

Bloemenverzorging

Dit aspect van de liturgie krijgt in onze parochie fleurig en vrolijk gestalte. Wanneer de versiering een symbolische betekenis moet geven aan de vieringen, wordt altijd de juiste toon getroffen. Het team dat hiervoor zorgt, draagt veel bij aan de liturgische samenkomsten.

Wanneer u bij jubileum of huwelijk buiten de gewone versiering nog wensen hebt, dient u die wensen minimaal 2 weken van te voren bekend te maken.

Contactpersoon:

Mevr. Marie-José Steijns-Kurvers

 

 

Processiecomité

De jaarlijkse sacramentsprocessie heeft elke keer en ander thema. Deze werkgroep werkt dit thema uit en verzorgt de organisatie van de processie.

Contactpersoon:

 Parochie-comité

 

 

Kerststallengroep

Elk jaar wordt een uitgebreide kerststal opgebouwd in onze kerk en telkens wordt de stal anders uitgewerkt aan de hand van een thema. Talrijke bezoekers komen dan ook een kijkje nemen in onze kerk.

Contactpersoon:

Mevr. Annemie Dreessen

 

 

Kerkwacht

De leden van de Kerkwacht houden tijdens de extra openingsuren van de kerk toezicht in onze kerk en geven uitleg over de kerk. De openingsuren van onze kerk zijn:

  • Dit betreft een aantal voor aangekondigde zondagen per jaar van 14:00 uur tot 16:00 uur;
  • in de Kersttijd is de kerk extra geopend in verband met de Kerststallententoonstelling (zie informatie in het parochieblad)

Voor actuele openingstijden zie hier.

Contactpersoon:

Parochie-comité

 

 

Communiewerkgroep

Deze werkgroep helpt mee aan de voorbereiding van de kinderen op hun Eerste H. Communie en laten ze kennismaken met de parochie-gemeenschap van St. Remigius.

De werkgroep helpt ook mee om de diverse werkgroepen van ouders te begeleiden.

Contactpersoon:

Pastoraal team

 

 

 

Verklaring van geheimhoudingsplicht en gedrag

De vrijwilliger is verplicht geheimhouding in acht te nemen over alles wat hij van de cliënten / bewoners, de zorgaanbieder, de werknemers, en mede-vrijwilligers weet, of te weten is gekomen, en waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat deze informatie privacygevoelig en vertrouwelijk kan zijn. Privacy geldt hier als de privésfeer, het privéleven en de eigen ruimte van mensen, en in ruimere zin ook de persoonsgegevens, het lichaam en gezondheid, woning, familieleven, en alle communicatie. Naast de geheimhouding met betrekking tot gesprekken (met derden) geldt deze ook in de vorm van schriftelijke, fotografische en multimediale uitingen. Deze plicht om de privacy te waarborgen, blijft ook van kracht na beëindiging van samenwerking, en onderling contact. Privacygevoelige achtergrondinformatie, die nodig kan zijn bij uitoefening van de taken van de vrijwilliger, dient door de coördinator of begeleider alleen te worden verstrekt als deze relevant is.
De vrijwilliger geen geld en geschenken/ goederen mag aannemen van cliënten.
De Gedragscode van Federatie Genhout, Hulsberg en Schimmert is tijdens intake aan de orde geweest.

 

Hierbij verklaart,

Naam:

dat hij/zij kennis heeft genomen van de geheimhoudingsplicht en zich daar strikt aan zal houden.

Datum:

Plaats:

 

Handtekening:

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links