De Sacramenten

Het H. Doopsel

Indien u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met meneer pastoor om een datum af te spreken. Vooraf zal meneer pastoor nog een gesprek met u houden over het H. Doopsel. Op de 1e en 2e zondag van de maand wordt er in Schimmert gedoopt, op de 3e en 4e zondag van de maand in Genhout. Op een eventuele 5e zondag in de maand vindt er geen doopviering plaats.
Het Doopsel wordt ingeschreven in Uw trouwboekje en in het Doopboek van de parochie.

De Eerste H. Communie

De Eerste H. Communie vindt plaats op Eerste Pinksterdag. Uw kind kan hieraan deelnemen wanneer het in groep 4 zit van de Basisschool. De kinderen worden klassikaal voorbereid door de leerkrachten en pastoor. Begeleiding door de ouders thuis wordt verondersteld en gestimuleerd.

Het H. Vormsel

Het H. Vormsel wordt in de loop van het schooljaar aan de leerlingen van groep 8 toegediend. Het wordt klassikaal voorbereid door de leerkrachten en door pastoor. Kinderen van andere scholen die hieraan wensen deel te nemen, moeten dit tijdig kenbaar maken bij meneer pastoor.
De datum van het H. Vormsel wordt op school bekend gemaakt en vermeld in het parochieblad "Nuuts oet Sjummert".

Biechten

Iedereen kan desgewenst met de pastoor of met een andere priester contact opnemen als hij dit sacrament wenst te ontvangen.
Biechten hoeft niet in de "biechtstoel" maar kan thuis of op de pastorie gebeuren.
Gezamenlijke boetevieringen worden gehouden voor de grote kerkelijke feestdagen.
Ze worden duidelijk aangekondigd in het parochieblad "Nuuts oet Sjummert".

De Ziekenzalving

De ziekenzalving wordt niet alleen toegediend als er stervensgevaar is, maar kan ook worden gevraagd bij hoge ouderdom of zwakke gezondheid.
Het is zelfs aan te raden om tijdig het Sacrament van de Zieken te ontvangen.

Het Huwelijk

De verloofden, die kerkelijk willen gaan trouwen, moeten minstens twee maanden voor de geplande datum contact opnemen met meneer pastoor.
Ze mogen hun huwelijk ook laten inzegenen door een andere pastor.
De kosten voor deze dienst bedragen € 400,-
Indien een van de personen van het echtpaar meedoet aan de Kerkbijdrage van de parochie, worden de bijdragen aan de Kerkbijdrage van de laatste 4 jaren op de kosten van deze viering in mindering gebracht.
Op zaterdagmiddag na 15.00 uur, buiten de avondmis van 19.00 uur, worden geen andere diensten meer opgedragen.

Wanneer men voor een buitengewone viering extra bloemversieringen in de kerk wenst, kan men dit bespreken met de contactpersoon van de bloemschikgroep. De kosten voor deze bloemversiering zijn dan voor eigen rekening.

Contactpersoon:
Mevr. N. Herijgers-Vercoulen

Mareweg 24
6333 BS Schimmert
Tel. 045 - 404 1704.

De Ziekencommunie

Een keer per maand - of op aanvraag - wordt de ziekencommunie thuis gebracht aan de zieken en thuiszittenden.
Dit gebeurt op de Eerste Vrijdag van de maand vanaf 8.30 uur.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie dient u contact op te nemen met meneer pastoor.

Het is ook mogelijk om de H. Communie voor zieke huisgenoten vanuit de kerk mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat dit met eerbied gebeurt.

Overlijden

Bij het overlijden van een parochiaan waarschuwt men zo spoedig mogelijk meneer pastoor. Deze regelt met de familie de datum van de uitvaartdienst en de begrafenis. Doorgaans gebeurt dit om 10.30 uur, maar de uitvaartdienst kan ook in de namiddag plaatsvinden, liefst om 14.00 uur. De familie is een kwartier voor aanvang van de dienst in de kerk aanwezig en neemt plaats in de eerste banken. Als men persoonlijke condoleance wenst, wordt de familie een half uur van te voren verwacht.
Het is de gewoonte in onze parochie om het overlijden van een parochiaan aan te kondigen door het luiden van de twee zwaarste klokken en door het rondsturen van een overlijdensaankondiging. Op verzoek van de familie kan een avondwake aan de uitvaartdienst vooraf gaan. Verder is het gebruikelijk dat een zogenaamde zeswekendienst wordt gehouden.
Wanneer de overledene of zijn/haar partner/inwonend familielid deelnemer is aan de Kerkbijdrage, worden de bijdragen die deze persoon de laatste 4 jaren aan de Kerkbijdrage heeft gegeven in mindering gebracht op de kosten van de uitvaartdienst. Op de kosten voor de Avondwake, de muzikale opluistering door het Dameskoor tijdens de uitvaartdienst en de zeswekendienst wordt geen korting verstrekt . Meer informatie over de kosten vindt u hier.
De opbrengst van de collecte tijdens de uitvaartdienst wordt volledig besteed aan H. Missen voor deze overledene.

Begraafplaats

Sinds 1974 is onze begraafplaats aan de Kerkhofsteeg eigendom van de gemeente Nuth. De gemeente verzorgt tevens het beheer en het onderhoud van de begraafplaats.
Om duidelijke regels te stellen met betrekking tot de rechten en de plichten van de nabestaanden van een overledene, heeft de raad van de gemeente Nuth de "beheerverordening begraafplaatsen" vastgesteld. In deze verordening zijn onder meer vastgelegd aan welke afmetingen een grafsteen moet voldoen. Dat betekent dat o.a. de hoogte en de breedte van een grafsteen aan minimale en maximale afmetingen zijn gebonden.
Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van nabestaanden om voor het grafmonument van hun overleden familielid een rand te mogen maken. Dit is echter niet in overeenstemming met de beheerverordening. Om toch een beetje aan deze verzoeken en wensen tegemoet te komen heeft de gemeente Nuth inmiddels deze verordening aangepast.
In principe mag een overledene in het graf van een reeds eerder overleden familielid worden begraven. Dit is onder meer afhankelijk van de afspraken die bij de begrafenis van het eerder overleden familielid zijn gemaakt. Bovendien is het tijdsbestek tussen de begrafenis van het familielid en deze begrafenis van belang. Wij adviseren u dit met de betreffende medewerker van de gemeente Nuth te bespreken.

Wanneer de huurperiode van een graf verstreken is, ontvangt u van de gemeente een bericht met de verzoek om kenbaar te maken of u de huurtermijn van het graf wilt verlengen. Indien u geen verlenging wenst, wordt u verzocht de grafsteen te verwijderen.
De tarieven van de grafrechten kunt u vinden op de website van de gemeente Nuth of aan de informatiebalie van de gemeente Nuth.
Het uitstrooien van de as van een overledene mag op het grasveld tegenover de absuteplaats op het kerkhof plaatsvinden.
Indien u meer informatie wenst over de beheerverordening begraafplaatsen of over de tarieven op de lijkbezorgingsrechten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Servicepunt Openbare werken van de gemeente Nuth: telefoon 045 - 565 9111.

terug naar overzicht  |  omhoog naar parochie