Het kerkgebouw

Voorafgaand aan de huidige kerk weten we dat er een kapel toegewijd aan H. Catharina heeft gestaan. In 1583 werden immers door de bisschop van Roermond goederen aan deze kapel geschonken. Vervolgens vinden we in 1716 gegevens over de restauratie van de toenmalige kerk.De kerk verkeerde in slechte staat. Een deel van de toren, het dak en de zolders moesten zo spoedig mogelijk gerestaureerd worden. Vanaf 1800 wordt de toestand rond de kerk duidelijker. Zo weten we dat in 1811 de oude kerktoren en de pastorie gerestaureerd werden. In 1832 verrees een nieuwe kerk. Een waterstaatskerk. De kwaliteit van deze kerk is bijzonder slecht en vertoont al snel mankementen. In 1838, nog geen 6 jaar later moeten al vier ijzeren balken in de kerk gelegd worden om het gebouw te verstevigen. De kerk wordt pas op 8 juli 1855 geconsacreerd door Mgr. Paredis, bisschop van Roermond. Aan het einde van 19de eeuw groeit de bevolking van Schimmert aanmerkelijk waardoor de kerk te klein werd. Ook komen er steeds meer mankementen aan de kerk. Het idee voor een nieuwe kerk komt dan ook snel bovendrijven. Op 20 maart 1909 valt in de Limburger Koerier te lezen dat het kerkbestuur het plan heeft opgevat om een nieuwe kerk te bouwen. De toenmalige Pastoor Nijssen heeft zich ingezet om tot een bouw te komen. Hij gaf architect Ramaekers uit Geleen opdracht een tekening te maken. Intussen deden de mensen van Haasdal een poging om de nieuwe kerk te laten bouwen aan "de weegschei", het huidige Oranjeplein. Men sprak zelfs over het bouwen van twee kerken. Het is echter bij een poging gebleven. In 1910 maakten de pastoor en de kapelaan een rondgang door de parochie en de mensen zegden Fl. 22.000,- toe. Het kerkbestuur liet in 1914 brikken bakken op het tegenwoordige kerkhof. Hoewel 300.000 stenen gebakken werden, viel de zaak toch nadelig uit. De steenbakkers telden in hun eigen voordeel. Pastoor schrijft dan ook terecht in de annalen: "Het is niet al te best uitgevallen". In 1915 komt een andere ploeg brikkenbakkers, maar door de dure kolen, de verregende zomer en de stijgende inflatie lopen de zaken spaak. Voeg daarbij nog de Eerste wereldoorlog met zijn perikelen en de pastoor besluit van zijn plan af te zien en de gebakken brikken weer te verkopen. Het voornemen om een nieuwe kerk te bouwen verdwijnt echter niet. Zijn opvolger Pastoor Roebroek en diens kapelaan Peerboom zullen uiteindelijk de draad weer oppakken. Jacques Vankan uit Schimmert en Joseph Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers) maakten plannen, maar uiteindelijk werd gekozen voor de plannen van Cuypers. Voor het bouwen van deze kerk was echter weer geld nodig. Pastoor en kapelaan gingen op bedeltocht. Het geld kwam er en uiteindelijk werd op 17 april 1924 het werk definitief gegund aan de aannemer Turlings uit Pey-Echt. De kerk zou in 2 fasen gebouwd worden, zodat de diensten in de oude kerk gewoon konden doorgaan. Eerst het transept met priesterkoor. Daarna de hoofdbouw met toren. In eerste instantie was men nog niet zeker of er wel een toren gebouwd zou worden. Om daar duidelijkheid over te krijgen had de toenmalige gemeenteraad een volksvergadering opgeroepen. Haar besluit was duidelijk: een kerk met toren. Dat betekende wel dat de extra Fl. 30.000,- door de gemeente betaald zou worden.


Het exterieur van de kerk

Een volgend obstakel bij de bouw van de kerk was het kerkhof rond de toenmalige kerk. De nieuwe kerk zou immers voor een groot deel hierop komen te staan. De mensen hebben toen toestemming moeten verlenen voor het verplaatsen van de stoffelijke resten naar het nieuwe kerkhof. Een deel van de stoffelijke resten is blijven liggen. Aldus kan men zeggen dat de kerk letterlijk en figuurlijk werd en wordt gedragen door de inwoners van Schimmert. Men kon met de bouw beginnen en de eerste steen werd gelegd op 27 juli 1924. Bij de bouw van zulk een gebouw kwamen de nodigde handen kijken. Handen in de vorm van vele inwoners die grond , mergel of andere zaken transporteerden met kar en paard. Handen in de vorm van hand- en spandiensten. En dat natuurlijk Pro Deo. Handen in de vorm van vaklieden: timmermannen, metselaars, blokbewerkers, steenkappers enz. Dit alles leidde ertoe dat in 1926 de kerk voltooid werd. De kerk werd van binnen aangekleed met spullen uit de oude kerk: o.a. beelden, godslamp, kruisweg, doopvont, hoofdaltaar en de altaren van Maria en St. Remigius.Nieuw waren de altaren van St. Joseph en St. Gerardus, de preekstoel, het triomfkruis en een derde luidklok.


Het interieur van de kerk

De kerk werd op 15 juni 1932 door Mgr. Lemmens geconsacreerd. Uiteindelijk heeft de kerk Fl 200.000,- gekost. Maar in 1932 bracht het fruit in Schimmert de kapitale som van Fl. 200.000,- gulden op. Hetgeen een boer deed zeggen: "Onze Lieve Heer heeft onze kerk weer terugbetaald". Enkele bouwkundige gegevens:

Stijl: Neogotiek

Materiaal: zandsteen, mergel, graniet, hout, koper

Maten:

De restauratie van de kerktoren in 2006

Hier volgt een verslag van de restauratie van de kerktoren. Dit verslag is een bewerking van teksten door dhr. Pastoor J. van Oss s.m.m. danwel het kerkbestuur in de tijd van de werkzaamheden opgeschreven.

RESTAURATIE KERKTOREN - dd 12 juli 2006

Bij deze aflevering van het parochieblad staat onze kerk half in de steigers. De komende weken zal de hele toren in de steigers gezet worden. Het begin van een groot karwei. De kleine steiger heeft ongeveer 4 jaar de brokken moeten opvangen die van boven kwamen. Het heeft heel erg lang geduurd, voordat alle verloven en subsidies binnen waren. Gelukkig kan er nu begonnen worden. Na de bouwvakvakantie zal de Firma Hofman beginnen met het uitkappen en invoegen van de toren. We zijn geadviseerd door het “Institut für Bauforschung Aachen”. Dat is een firma die nauw verbonden is met de Technische Hochschule uit Aken. Zij hebben o.a. de Dom van Aken gerestaureerd. En zij hebben verschillende proefstukken uitgezet op onze toren. Daarna hebben zij de mortel samengesteld. Bovendien zal de klokkenstoel worden geschilderd. En de vloer in de klokkentoren moet opnieuw worden bewerkt. De galmgaten zijn al voorzien van lood, zodat de weersinvloeden er geen spel meer hebben. In een volgende aflevering zullen we u vertellen over de financiën. Er komt heel wat bij kijken.

VERVOLG RESTAURATIE KERKTOREN - dd 20 juli 2006

Begin van dit jaar hebben we bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de begroting ingediend voor de restauratie van de kerktoren. Het begrotingstotaal is gebaseerd op de uitgebrachte offertes van de diverse bedrijven en eventuele meerkosten. De totale begroting bedraagt € 315.000 .De Rijksdienst heeft deze begroting gecontroleerd en een aantal wijzigingen cq posten niet geaccepteerd en zodoende het bedrag vastgesteld dat in aanmerking komt voor subsidie, zijnde € 310.800,00. De toegekende subsidie bedraagt € 217.000,00. Dit is aanzienlijk meer dan wanneer de toren met de toegekende gelden uit het meerjaren onderhoudsprogramma “opgeknapt” zou worden; vasthoudendheid en geduld worden dus beloond! Voor eigen rekening, dat we als parochie zelf moeten financieren, moeten we een bedrag ophoesten van € 98.000. Wij proberen de benodigde gelden via donaties, sponsoring of vanuit fondsen binnen te krijgen. In de komende uitgaven van het parochieblad zullen we u op de hoogte houden van de te houden acties en de stand van zaken.

OP BEDEVAART NAAR AKEN… - dd 3 augustus 2006

Wie gaat er nou op bedevaart naar Aken? Naar Kevelaer of Banneux, dat wel. Maar Aken? Wie wordt daar dan vereerd? Onze Lieve Vrouw van Aken. Een prachtige staakmadonna uit de 16e eeuw. Haar beeld staat in de beroemde Dom van die stad. En als je haar gezicht bekijkt: dat geeft de burger moed. Naar haar ben ik op bedevaart geweest de vorige week. Waarom? Om te bidden voor de goede afloop van het herstel van de kerktoren. Haar kerk, de Dom, is onlangs gerestaureerd op een prachtige manier. Omdat de stenen van de dom van hetzelfde soort zijn als de stenen van onze kerk, hebben wij daar advies ingewonnen voor onze restauratie. Technische gegevens. Prachtig! Maar hulp van boven is ook nodig. Daarom in het komende weekend in de vieringen een extra gebed dat alles goed mag gaan bij de restauratie die nu gaat beginnen. Wij rekenen ook op uw gebed.

RESTAURATIE KERKTOREN - dd 10 augustus 2006

De steiger is ongeveer geplaatst. Het uithakken van de oude voegen kan beginnen. Nieuwe worden aangebracht. Het hele karwei zal zo’n 2 tot 3 maanden gaan duren. Pastoor Op ’t Veld merkte op: “Ik hoop alle goede dingen in drieën!” Dat hopen wij ook. Dank aan degenen die ons al steunden.

RESTAURATIE KERKTOREN - dd september 2006

De kerktoren is nog altijd stevig bedekt. Van verre zie je de ingepakte toren. En wat gebeurt er onder dat doek? We hopen niets dan goeds! Hoe staan de feiten. In drie weken tijd is het voegwerk grof verwijderd. We lopen daarmee iets op het schema vooruit. Er is nog heel wat te doen! Want… aan de weerkanten was het voegwerk slecht. Vorige week is een start gemaakt met schoonspuiten. Dan begint het fijn nahakken. Dat betekent dat na het schoonspuiten de voegen beter te beoordelen zijn op vorm en gehechtheid. Daarna worden ze door het fijn nahakken in de juiste conditie gebracht voor het voegen. Dan moeten er stenen vervangen worden of gerepareerd. Het IBAC heeft een speciaal reparatiemortel samengesteld. Dat heeft te maken met de Nievelsteiner zandsteen waarmee onze toren is gebouwd. U zult geen overlast meer hebben van de herrie. Het lawaai van het verwijderen van het voegwerk is voorbij. We wensen de werkers alle succes! Wilt u ons blijven steunen? Graag! Dank voor degenen die ons al steunden met hun bijdragen. Aan de hand van enkele foto’s krijgt u een indruk van de staat van het voegwerk.

STAND VAN ZAKEN RESTAURATIE TOREN - dd november 2006

Alles verloopt heel voorspoedig. De voegers zijn aan de onderkant van de toren aangekomen. Ze hebben heel wat meters afgelegd. De koperen platen onder de wijzerplaten zijn aangebracht. De klokkenstoel is opnieuw geschilderd. De vloer van de klokkenkamer is hersteld. De goten zijn weer in de oude staat gebracht. Er is lood aangebracht op allerlei plaatsen waar de regenslag te sterk is. Kortom: alle zwakke plekken zijn versterkt. Er is geprofiteerd van de aanwezigheid van de steiger om allerlei klussen op te knappen. Nu het zover is kan de steiger gaan zakken. We zijn erg blij dat het zo ver is. En we zijn dankbaar dat zo veel mensen ons hebben gesteund bij de restauratie. Op zo veel verschillende manieren. Het was een geweldige klus. Hopelijk is de klus geklaard voor vele jaren! Bedankt ALLEMAAL!

RESTAURATIE TOREN - dd december 2006

Bij het zakken van de steiger komt de toren te voorschijn. De prachtige, slanke vorm wordt weer zichtbaar met een nieuwe glans. Er moet nog gewerkt worden aan het pannendak en aan de dakgoten. Maar vóór Kerstmis zal de steiger verdwenen zijn. Dit delen wij mee met een dankbaar hart.

Dit is de stand van zaken wat betreft de geldelijke bijdragen: € 65.000,--.

Giften ten behoeve van de restauratie zijn natuurlijk nog altijd welkom op rekeningnummer 14 64 12 222 ten name van 'Restauratiefonds Kerktoren'. Dank hiervoor!

Financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Van allerlei kanten zijn we gesteund bij de restauratie van onze kerktoren.
En we zijn erg blij dat er zoveel mensen spontaan hun steun hebben gegeven.
De laatste grote verrassing kwam van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Zij hebben het prachtige bedrag gegeven van € 18.000.
En nu is de stand opgelopen tot € 85.000. Geweldig.
U kent nog wel de anjeractie van vroeger.
Er werd elk jaar gecollecteerd voor deze actie.
U weet nog wel : De Prins droeg altijd een anjer op de revers van zijn jas. Vanuit de “Anjeractie” is het Prins Bernhard Cultuurfonds ontstaan.

Wat doet het Cultuurfonds?

Al sinds 1945 steunt het Fonds culturele initiatieven.
In de afgelopen jaren is het fonds uitgegroeid tot één van de grootste particuliere cultuurfondsen in Nederland met een budget van ruim achttien miljoen euro per jaar.

Wat wordt er gesteund?

Muziekverenigingen, orkesten, musea, jong talent, culturele verenigingen - je kunt het zo gek niet noemen - kunnen een beroep doen op het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een financiële bijdrage.
Elk jaar kan het fonds bijna vierduizend projecten en personen ondersteunen.
Op haar beurt krijgt het fonds de steun van de Bankgiroloterij.
Ook wij hebben een beroep gedaan op het Fonds.
En het prachtige resultaat hebben we zojuist meegedeeld.
In het portaal van de kerk hebben we een bordje aangebracht met het Logo van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In dankbaarheid!

Pastoor

terug naar overzicht  |  omhoog naar historie