FinanciŽn

Rekeningnummers

Rabobank Parochie Sint Remigius

 • Kerkbijdrage

 • Misstipendia

 • Giften

 • Parochieblad

 • Restauratiefonds

 • Orgelfonds
IBAN: NL42 RABO 014 64 00 623

IBAN: NL50 RABO 014 64 01 158

IBAN: NL52 RABO 014 64 05 390

IBAN: NL29 RABO 014 64 12 109

IBAN: NL82 RABO 014 64 12 222

IBAN: NL 51 RABO 0322 8156 22

Misstipendia

De kosten voor de misstipendia zijn vanaf 1 januari 2021 als volgt vastgesteld:
 • Dagmis
 • Weekendviering
 • Huwelijk
 • Bijzondere gelegenheid
€ 12,50
€ 27,50
€ 475,- *)
€ 300,-

Kosten koren bij huwelijksmis of jubileumviering:
 • Gemengd Kerkelijk Zangkoor
 • Dameskoor
 • Sing a Song
€ 100,-
€ 100,-
op aanvraag

Kosten doopplechtighed:
 • Doopplechtigheid
 • Doopkaars met doopoorkonde en duifje per kind
vrije gift
€ 15,-

Kosten uitvaartdienst

 • Avondwake voorafgaand aan de uitvaartdienst
 • Uitvaartdienst
 • Uitvaartdienst met afscheid in het crematorium
 • Afscheid in het crematorium
 • Opluisteren uitvaartdienst door Dameskoor in de kerk
€ 40,-

€ 475,- *)
€ 550,- *)

€ 475,- *)
€ 50,-


*) Korting i.v.m. deelname kerkbijdrage: de bijdragen die de parochiaan de laatste 4 jaren aan de kerkbijdrage heeft gedaan, worden op deze kosten in mindering gebracht.

 • Zeswekendienst/Jaardienst
  (weekend)
 • Stichtingen voor 5 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 10 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 20 jaren
  (leesmis op werkdagen)
 • Stichtingen voor 5 jaren
  (weekendviering)
 • Stichtingen voor 10 jaren
  (weekendviering)
 • Stichtingen voor 20 jaren
  (weekendviering)
€ 27,50

€ 62,50

€ 125,-

€ 250,-

€ 137,50

€ 275,-

€ 550,-


Deze tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen Misstipendia 2021, vastgesteld door het bisdom in november 2020.

Kerkbijdrage

Zonder voldoende geldelijke bijdragen van haar parochianen kan een parochie financieel niet rondkomen. We zijn samen kerk en hebben die kerk nodig om samen te komen bij vele gelegenheden: vieringen, dopen, vormen, rouwen en trouwen, enz.
Aan alle activiteiten van de kerk zijn kosten verbonden, zoals loonkosten voor pastores, organist en dirigenten, onderhoudskosten gebouwen en inrichting, misgewaden, administratie enz.
Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de kerkbijdrage.

De minimale kerkbijdrage per gezin is door het bisdom gesteld op:
 • Jaarlijks
 • Kwartaal
 • Maandelijks
€ 115,00
€ 28,75
€ 9,58

Wanneer we allen meewerken, hoeft onze parochie geen financiŽle problemen te kennen. Wanneer U niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat U tenminste de diensten betaalt die aan U bewezen worden.

U kunt uw kerkbijdrage overboeken:
 • per bank:
  Rabobank: IBAN NL42RABO014.64.00.623
  t.n.v. Kerkbijdrage Parochie St. Remigius
 • per giro:
  ING-Postbank: NL27 INGB 000.29.01.677
  t.n.v. R. K. Kerkbestuur Parochie St. Remigius

In verband met het vervallen van acceptgiro's en de administratiekosten die banken tegenwoordig in rekening brengen, verzoeken wij u om zelf bij uw bank een afschrijvingsmachtiging aan te geven. Met deze machtiging kunt u maandelijks, elk kwartaal, elk halfjaar of elk jaar uw bijdrage laten overboeken. Wenst u anoniem te blijven, dan kan dit ook - wel moet u bij een gelegenheid kunnen aantonen dat u op deze manier de kerk geholpen heeft.

Contactpersoon:
Mevr. G. Bisschoff - Schaepkens

St. Remigiusstraat 33,
6333 CW Schimmert
tel. 045 - 404 1687
Ik wil een gift doen

U kunt uw parochie ook extra financieel ondersteunen door een gift te doen aan onze parochie. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0146 4053 90 o.v.v.: "gift 2021" en uw naam.

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke gift te geven. Wilt u een meerjarige gift geven, download dan het formulier van de de Belastingdienst, vul dat in en lever dat in tweevoud in bij ťťn van de kerkbestuursleden of op de pastorie - Montfortstraat 2 in Schimmert.

De bedrijfskosten van uw kerk

De kerk heeft geld nodig voor:

Wat gaat u geven?

Laten we voorop stellen dat u helemaal zelf uitmaakt hoe groot uw bijdrage is.
Je zou je kunnen afvragen: wat is de kerk mij waard en wat zijn mijn persoonlijke mogelijkheden?
Het bisdom geeft als richtlijn 1% van het netto inkomen. Indien u niet meedoet aan de kerkbijdrage worden de kosten voor een huwelijk of begrafenis geheel bij u in rekening gebracht. Degene die voor een deel aan de kerkbijdrage meedoet, wordt voor een evenredig deel hiermee belast.
Als uw budget meer toelaat, geef dan meer; zeker als de parochiekerk voor u in uw persoonlijk leven "waardevol" is.
Bij "kerkbijdrage" is men al gauw geneigd alleen maar in cijfers te denken. We zien het echter veel breder. Veel mensen helpen pro deo d.w.z. helemaal vrijwillig mee aan de kerk op allerlei manieren: in zang, versiering, in onderhoud van gebouwen en misgewaden, in dienst aan het altaar, in bestuur en administratie, en de vele werkgroepen. In onze parochie zijn ruim 300 vrijwilligers op de een of andere manier betrokken.

Een parochiekerk kan niet alles en allen betalen. Deze kerk is trouwens van ons allemaal.
Namens de gemeenschap zijn we iedereen dankbaar die de parochiekerk leefbaar houdt.
Ieder kerklid dat een eigen inkomen heeft, wordt uitgenodigd om een eigen bijdrage te geven aan de kerk: een kerkbijdrage.
Wanneer iedereen meewerkt, hoeven er geen financiële problemen te zijn voor onze parochie.
Wanneer u niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat u tenminste de diensten betaalt die aan u bewezen worden.

ANBI registratie

Onze parochie maakt deel uit van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland.
Dit kerkgenootschap is sinds 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI register onder nummer 2576958.
Dit betekent dat uw giften aan onze parochie de fiscale status voor een ANBI instelling hebben.

Het fiscale nummer van de parochie (RSIN nummer) is 002576958.
De parochie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74917358.

Meer informatie over uw fiscale aftrekmogelijkheid is te vinden op de website van de belastingdienst.


Beste parochianen,

Onze vraag is: Wilt u helpen bij het LEVENSONDERHOUD van Uw kerk?
Een vraag, waarop tussen "Ja, heel graag" en een vierkant "NEE" kan worden geantwoord. Vele antwoorden op deze vraag zijn mogelijk.
Het punt is: welke plaats neemt uw kerkbijdrage in tussen uw andere uitgaven?
Is het werkelijk een post waarmee u vanwege zijn belangrijkheid echt rekening houdt? Of .... is het de sluitpost van uw uitgaven?
Per slot van rekening zijn we samen kerk; hebben we allemaal die kerk nodig om erin samen te komen bij vele gelegenheden, om onze zondag te vieren, om te dopen, te vormen, te rouwen en te trouwen; om onze taak als katholieke mensen waar te maken in onze dorpsgemeenschap, in de maatschappij.

Het kerkbestuur


terug naar overzicht  |  omhoog naar parochie